przewodnik, ciekawostki, kultura, wizy, porady, szczepienia, mapa (2023)

Wa¿ne informacje dla podró¿nych z Polski:

PRZEPISY WJAZDOWE
Dokumentem podró¿y uprawniaj±cym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni na terytorium Republiki Francuskiej jest paszport b±d¼ dowód osobisty. Przed wyjazdem nale¿y siê upewniæ, czy dokument jest w wystarczaj±co dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie to¿samo¶ci.
Te same zasady obowi±zuj± przy podró¿ach do francuskich departamentów zamorskich, tj. Gwadelupy, Martyniki, Gujany Francuskiej i Reunion. Natomiast przy wyjazdach na obszar francuskich zamorskich wspólnot terytorialnych (poza metropoli± i wymienionymi wy¿ej departamentami zamorskimi) na okres przekraczaj±cy 90 dni niezbêdna jest wiza.
W przypadku pobytu nie przekraczaj±cego trzech miesiêcy obywatele UE uzyskuj± prawo pobytu w innym pañstwie cz³onkowskim bez ¿adnych dodatkowych warunków i formalno¶ci poza konieczno¶ci± posiadania wa¿nego dowodu to¿samo¶ci lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania siê i pobytu ma te¿ cz³onek rodziny obywatela UE, niezale¿nie od jego przynale¿no¶ci pañstwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania siê i pobytu mog± mieæ miejsce jedynie wprzypadkach zagra¿aj±cych polityce bezpieczeñstwa pañstwa i zdrowiu publicznemu.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z norm± unijn±. Funkcjonariusze francuskich s³u¿b celnych mog± przeprowadzaæ kontrole na ca³ym obszarze Republiki Francuskiej, tak¿e w mieszkaniach prywatnych.

PRZEPISY PRAWNE
Za przemyt narkotyków i handel nimi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolno¶ci. Wwóz podrobionych artyku³ów znanych firm francuskich jest karany.

SZCZEPIENIA, S£U¯BA ZDROWIA
Nie ma zagro¿eñ sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia nie s± obowi±zkowe. Obywatele polscy przybywaj±cy do Republiki Francuskiej na pobyt krótkotrwa³y (turystyka, odwiedziny itp.) powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyæ siê we w³a¶ciwym oddziale NFZ wEuropejsk± Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych us³ug medycznych.
Szczegó³owe informacje: www.nfz.gov.pl.
Ze wzglêdu na bardzo wysokie koszty leczenia we Francji (koszt wizyty u lekarza specjalisty wynosi od 30 do 70 EUR; doba leczenia w szpitalu - od 600 do 1500 EUR), tury¶ci powinni wykupiæ w kraju dodatkow± prywatn± polisê ubezpieczenia od nieszczê¶liwego wypadku lub nag³ego zachorowania. Wa¿ne, by polisa pokrywa³a tak¿e koszty hospitalizacji spowodowanej nag³ymi objawami przewlek³ej choroby leczonej w kraju (np. chorób kr±¿enia, cukrzycy), a w razie ¶mierci - koszt transportu cia³a do Polski.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
UWAGA: Od dnia 01 lipca 2012 r.we Francji obowi±zkowe bêdzie posiadanie alkomatu przez wszystkich kieruj±cych l±dowym pojazdem silnikowym. Nieposiadanie alkomatu bêdzie karalne grzywn± od dnia 01 listopada 2012 r.
Francja honoruje zarówno polskie, jak i miêdzynarodowe prawo jazdy. Autostrady we Francji s± p³atne. Nieprzestrzeganie przepisów drogowych jest karane. Obowi±zek zapiêcia pasów dotyczy wszystkich pasa¿erów. Dozwolona prêdko¶æ: 50km/godz. w terenie zabudowanym, 90 km/godz. w terenie nie zabudowanym, 130 km/godz. na autostradzie (wczasie deszczu 110km/godz.). Przekroczenie dozwolonych prêdko¶ci karane jest wysokimi mandatami. W przypadku zatrzymania w takiej sytuacji kierowcy cudzoziemca policja lub ¿andarmeria mog± uniemo¿liwiæ jazdê (zatrzymuj±c np. dokumenty samochodu) do czasu uregulowania mandatu gotówk± na miejscu. Prowadzenie przez kierowcê rozmów przez komórkê jest zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi mandat w wysoko¶ci 35 EUR. W przypadkach drastycznych lub np. w razie odmowy zap³acenia mandatu na miejscu sprawa mo¿e trafiæ do s±du, który mo¿e na³o¿yæ grzywnê wwysoko¶ci 150 EUR. U¿ywanie zestawu g³o¶nomówi±cego nie jest zabronione, choæ mo¿e podlegaæ karze, je¶li zostanie udowodnione (np. na podstawie billingu), ¿e mog³o mieæ zwi±zek zprzyczyn± wypadku. Mandatem do 3000 EUR karane jest posiadanie antyradaru. Obowi±zkowym wyposa¿eniem Od 01.10.2008 r. pojazdu jest kamizelka odblaskowa i trójk±t ostrzegawczy - za ich brak grozi mandat w wysoko¶ci 135 EUR. W autokarach, wktórych siedzenia dla pasa¿erów wyposa¿one s± w pasy bezpieczeñstwa, istnieje bezwzglêdny obowi±zek zapinania ich przez podró¿nych. Kierowcy autokarów wycieczkowych i samochodów ciê¿arowych s± obowi±zani do przestrzegania przepisów dotycz±cych czasu pracy iprzerw w je¼dzie. Nie respektowanie tych zasad karane jest wysokimi grzywnami (od kilkuset do kilkunastu tysiêcy euro). Konsulaty nie maj± mo¿liwo¶ci op³acania mandatów ani wp³ywania na miejscowe w³adze, by odst±pi³y od wymierzenia kary. Tury¶ci polscy przyje¿d¿aj±cy do Francji samochodami powinni wiedzieæ, ¿e przepisy i orzecznictwo s±dowe w sprawach wypadków drogowych sytuuj± pieszego na pozycji bardzo uprzywilejowanej. St±d w praktyce, zw³aszcza na drogach du¿ych miast, zjawiskiem powszechnym jest m.in. przechodzenie przez jezdniê na czerwonym ¶wietle. Wzwi±zku z tym w du¿ych aglomeracjach zaleca siê jazdê zniewielk± prêdko¶ci±, pozwalaj±c± na zatrzymanie pojazdu wprzypadku nag³ego wtargniêcia pieszego na drogê. Zasadê ograniczonego zaufania nale¿y stosowaæ w du¿ych miastach, azw³aszcza wPary¿u, gdzie miejscowi kierowcy rzadko np. u¿ywaj± kierunkowskazów, natomiast do¶æ czêsto skrêcaj± zprawego pasa jezdni w lewo i odwrotnie. Zasada pierwszeñstwa przejazdu dla pojazdów nadje¿d¿aj±cych z prawej strony (m.in. na rondach) jest bezwzglêdnie obowi±zuj±ca, respektowana i egzekwowana zw³aszcza w Pary¿u. Poza stolic± na rondach pierwszeñstwo maj± pojazdy znajduj±ce siê ju¿ na rondzie (informuj± o tym stosowne znaki drogowe).

(Video) Pierwszy tatuaż - jak to ogarnąć? Tatuatorzy Mówią #8 | Wszystko o tatuażach #33

BEZPIECZEÑSTWO
W Pary¿u i w innych du¿ych miastach oraz na Lazurowym Wybrze¿u w miejscach u¿yteczno¶ci publicznej (metro, szybka kolej podmiejska, muzea, sklepy, pla¿e na po³udniu kraju) nale¿y zachowaæ szczególn± ostro¿no¶æ ze wzglêdu na czêste kradzie¿e kieszonkowe i drobne rozboje. Nie nale¿y pozostawiaæ dokumentów, pieniêdzy iinnych warto¶ciowych przedmiotów w pokojach hotelowych oraz w samochodach.
Podró¿uj±cym na autostradach w regionach po³udniowych Francji (Langwedocja - Roussillon i Lazurowe Wybrze¿e) zaleca siê zachowanie szczególnej ostro¿no¶ci w porze nocnej podczas postojów na stacjach benzynowych i parkingach autostradowych. W sezonie letnim i wakacyjnym czêste s± przypadki napadów rabunkowych na podró¿uj±cych samochodem zagranicznych turystów przez zorganizowane szajki przestêpcze. Kierowcom TIR zaleca siê zachowanie ostro¿no¶ci w czasie obowi±zkowych postojów nocnych, ze wzglêdu na powtarzaj±ce siê przypadki kradzie¿y (odsysania) paliwa z baków samochodów ciê¿arowych.

Departamenty i terytoria zamorskie Francji
Podró¿uj±cym do departamentów i terytoriów zamorskich Francji zaleca siê ¶ledzenie lokalnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed wyjazdem nale¿y zadbaæ o stosowne przygotowanie podró¿y, a w czasie pobytu pamiêtaæ o respektowaniu zasad zachowania siê w specyficznych warunkach strefy tropikalnej. Na obszarach tych departamentów nie ma ¿adnego polskiego urzêdu konsularnego. W³a¶ciwy terytorialnie jest Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Pary¿u. Z tego wzglêdu mo¿liwo¶ci uzyskania w razie potrzeby pomocy polskich s³u¿b konsularnych s± ograniczone.

Sprawd¼ oferty wycieczek do Francji z ITAK¡

Podczas planowania podró¿y do opisanego powy¿ej kraju, zalecamy zapoznanie siê z ostrze¿eniami dla podró¿uj±cych, zawieraj±cymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeñstwa obywateli polskich na ¶wiecie.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne w Polsce:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej
ambasador: Tomasz Or³owski
Francja, Pary¿, 1, Talleyrand, 75007
Tel.: +33 680580220 Tel.: +33 1 43 17 34 22 Tel.: +33 6 80 58 02 20 Tel. dy¿urny: +33 143173405 Faks: +33 143173507
paryz.amb.sekretariat@msz.gov.pl

(Video) Co warto wiedzieć przed wyjazdem do Maroka? #Maroko

Instytut Polski w Pary¿u
radca - dyrektor IP: Klaudia Podsiad³o
Francja, Pary¿, 31, rue Jean Goujon, 75008
Tel. dy¿urny: +33 1 53 93 90 10 Faks: +33 1 45-62-07-90
info@institutpolonais.fr

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille
Konsul Generalny: Bogdan Bernaczyk - S³oñski
Francja, Lille, 45 Bld Carnot, 59000 Lille
Tel.: +33 0607220069 Tel. dy¿urny: +33 320144180 Faks: +33 320144650
consulat.lille@msz.gov.pl

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie
konsul generalny: Wojciech Tyciñski
Francja, Lyon, 79 rue Crillon, 69006 Lyon
Tel.: +33 680425917 Tel. dy¿urny: +33 478931485 Faks: +33 437511236
lyon.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Sta³e Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw O¶wiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Pary¿u
Ambasador - Sta³y Przedstawiciel (UNESCO): Krzysztof Kocel
Francja, Pary¿, , 75015 Paris
Tel.: +33 145 682 997 Faks: +33 145 665 956
dl.poland@unesco-delegations.org

Sta³e Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju w Pary¿u
ambasador - st. przedstawiciel (OECD): Pawe³ Wojciechowski
Francja, Pary¿, 136, rue de Longchamp, 75116
Tel.: +33 156 285760
paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl

Sta³e Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu
Ambasador, Sta³y Przedstawiciel (RE): Urszula Gacek
Francja, Strasburg, ul. Geiler 2, 67000
Tel.: +33 388372300 Faks: +33 388356331
strasburg.re.sekretariat@msz.gov.pl

(Video) Meksyk - praktyczne informacje przed podróżą - Filmowy Świat Rainbow - sezon 2, odcinek 3.

Wydzia³ Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pary¿u
konsul generalny: Miko³aj Kwiatkowski
Francja, Pary¿, 5, rue de Talleyrand, 75007
Tel.: +33 1 43 17 34 74 Tel.: +33 1 43 17 34 22 Tel. dy¿urny: +33 6 80 58 02 20 Faks: +33 1 43 17 34 34
info@consulat-pologne-paris.com.fr

Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne:

Ambasada RP
1 rue de Talleyrand, 75007 Paris, France
tel. (0-033) 14 31 73 405; fax (0-033) 14 31 73 407
e-mail: 106033.3056@compuserve.com
http://www.ambassade.pologne.net/

Konsulat Generalny RP w Pary¿u
5 rue de Talleyrand, 75007 Paris
tel. (0-033) 14 31 73 422, 14 31 73 474; fax 14 31 73 434

Konsulat Generalny RP w Lille
45 Boulevard Carnot, 59800 Lille, France
tel. (0-033) 3-2006-5030; fax (0-033) 3-2006-5824
e-mail: consulpl.lille@wanadoo.fr

Konsulat Generalny RP w Lyonie
79 rue Crillon, 69006 LYON, Cédex 06, France
tel. (0-033) 04 78-93-14-85, 04 78 93 56 37
fax (0-033) 4-78-93-56-37
tlx 900860 POLKONS
e-mail: polecolyon@asi.fr
konsulat.rp.lyon@wanadoo.fr
http://www.francja.com/consulat-pl-lyon

(Video) Wietnam, Azja - Poradnik Praktyczny - Przed wyjazdem, podstawowe informacje o Wietnamie

Konsulat Generalny RP w Strasburgu
2 rue Geiler, 67000 Strasbourg, France
tel. (0-033) 388 37 23 20; fax 38 83 72 330
http://ourworld.compuserve.com/homepages/KGSTRASBURG
e-mail: kgrps1@free.fr

Sta³e Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy
2 rue Geiler, 67000 Strasbourg, France
tel. (0-033) 388 37 23 00; fax 388 37 23 10
e-mail: sp.rp.strasb@wanadoo.fr

Konsulat RP w Nicei
57, boulevard Victor-Hugo, 06200 Nice
tel. (0-033) 4 938 23 972; fax 4 938 24 549

Konsulat RP w Bordeaux
Beraud-Sudreau S.A., 2, Place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex
tel. (0033) 556 794 444; fax 556 795 265

Konsulat RP w Rennes
Dories Consultants, Avenue des Peupliers,
35510 Cesson Sevigne
tel. (0) 2-99-83-81-82; fax (0) 2-99-83-91-95
e-mail: dories@dories.com

Konsulat RP w Toulouse
21, rue Volta, 31000 Toulouse
tel./fax (0033) 561 638 168
e-mail: l.fourdrinier@magcos.com

(Video) Niesamowita Turcja - nasze TOP 10 atrakcji

FAQs

Co to jest punkt szczepień 9600? ›

Oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)" jest kodem resortowym Punktu szczepień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Nie jest to lokalizacja adresowa miejsca szczepienia.

Gdzie się zaszczepić 4 dawka na Covid? ›

zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 w godz. 7.00-20.00. skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl: logujesz się poprzez profil zaufany lub e-dowód lub konto w banku.

Gdzie sprawdzić czy jest się zaszczepionym? ›

Jak potwierdzane jest szczepienie

Każdy, kto otrzyma drugą dawkę szczepionki, będzie mógł pobrać na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel kod QR, w którym zapisana będzie informacja o przebytym szczepieniu. Kod będzie miał datę ważności. O wydruk kodu QR można również poprosić punkt szczepień.

Kto może się szczepić czwarta dawka? ›

Czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 mogą przyjąć osoby, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą przeciw COVID-19. Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 3. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

Jaka szczepionka jest najlepsza na COVID-19? ›

Na wstępie warto zaznaczyć, że szczepionki dopuszczone przez Europejską Agencję Leków są bezpieczne, a „najlepsza szczepionka przeciw Covid-19 to ta, którą można się jak najszybciej zaszczepić”. Obecnie na terenie UE dostępne są następujące szczepionki na koronawirusa: Szczepionka mRNA firmy Pfizer / BioNTech.

Kiedy nie powinno się szczepić? ›

Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19 jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID-19 oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki. Podanie szczepionki należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrego przebiegu choroby zakaźnej z gorączką.

Która szczepionka na Omikron? ›

W punkcie szczepień mogą być dostępne następujące szczepionki o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron: szczepionka Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.

Jak długo działa szczepionka na COVID? ›

Badania z lipca br. potwierdzały, że w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia drugiej dawki Pfizera, zaszczepieni nadal mogli czuć się bezpieczni. W ciągu pół roku skuteczność preparatu nie zmieniła się jeśli chodzi o ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby wywołanej przez koronawirusa. Było to cały czas 97 proc.

Czy lekarz widzi czy jestem zaszczepiony? ›

- Tak, lekarz ma możliwość sprawdzenia, czy pacjent przyjął szczepienie przeciwko COVID-19. Informacje te są udostępniane lekarzowi, który udziela pomocy lekarskiej - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

Ile jest ważny certyfikat po 3 dawce? ›

Już od soboty 13 listopada ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) po przyjęciu trzeciej dawki przypominającej zostaje wydłużona. Po decyzji Ministerstwa Zdrowia certyfikat COVID jest ważny przez rok od daty przyjęcia dawki przypominającej.

Czy rocznik 1986 był szczepiony na WZW? ›

Zacznę od przypomnienia, że powszechnymi szczepieniami przeciwko WZW typu B w Polsce objęto całą populację urodzoną po 1986 roku. Początkowo (od 1993 r.) obowiązkowe szczepienia noworodków i niemowląt wprowadzono tylko w niektórych województwach, a w całym kraju – w 1996 roku.

Kiedy nie można szczepić dziecka? ›

Szczepienia nie wolno wykonywać, jeśli: u szczepionego dziecka wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna co najmniej na jeden składnik szczepionki. u szczepionego dziecka wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki.

Jakie szczepienia po 13 roku życia? ›

Do szczepień zalecanych (płatnych) nastolatków należą szczepienia przeciw: meningokokom, ospie wietrznej, grypie, wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), a w uzasadnionych sytuacjach również przeciw wzw A i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Po jakim czasie zaczyna dzialac Pfizer? ›

Analizy badań sugerują, że większa odporność na COVID-19 uwidacznia się po 14 dniach od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneki ochrona zaczyna się po ok. trzech tygodniach po podaniu pierwszej dawki.

Ile wazny jest certyfikat COVID po szczepieniu? ›

Szczepienie przeciwko

Od lutego 2022 r. ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) zostanie skrócona do 270 dni. Jesteś już w pełni zaszczepiony lub przyjąłeś dawkę przypominającą? Od 1 lutego Twój certyfikat nie będzie ważny już rok, a 270 dni.

Co się dzieje po 3 dawce szczepionki? ›

15 proc. badanych zgłosiło jeden lub kilka ogólnoustrojowych efektów ubocznych. Były to: zmęczenie (u 9 proc.), ogólne złe samopoczucie (6,1 proc.), bóle głowy (4,3 proc.), ból mięśni (4,3 proc.), ból stawów (2,1 proc.), gorączka (1,4 proc.), wymioty lub biegunka (0,7 proc.), oraz wysypka (0,1 proc.).

Po jakim czasie po przechorowaniu COVID można się szczepić? ›

Szczepienie przeciw COVID-19 osób, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (ozdrowieńcy) należy realizować w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2. Przebycie COVID-19 w przeszłości nie stanowi przeciwwskazania do szczepień.

Jakie mogą być skutki uboczne po szczepieniu Pfizer? ›

Częste skutki uboczne (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób) to biegunka, wysypka lub pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia (niektóre z nich mogą wystąpić dziewięć do 11 dni po zastrzyku). Niezbyt częste (do 1 na 100 osób) objawy to swędzenie w miejscu wstrzyknięcia, zawroty głowy, ból brzucha.

Jak się przechodzi COVID po szczepieniu? ›

Zdaniem lekarza u osób zaszczepionych COVID-19 przebiega w sposób porównywalny do grypy. - Pacjenci z reguły nie mają duszności i spadków saturacji, nie walczą o życie, nie muszą jechać do szpitala. Po prostu, jak przy sezonowej infekcji, muszą spędzić kilka dni w łóżku – wyjaśnia.

Jaka jest różnica między szczepionka Pfizera a moderny? ›

Liczba dawek/ilość szczepionki w dawce

Przerwa pomiędzy dawkami Moderny wynosi 28 dni. W przypadku Pfizera jest to 21 dni. Każda dawka Pfizera zawiera 30 mikrogramów szczepionki. Moderna użyła o wiele większej dawki - 100 mikrogramów.

Kto się nie szczepi? ›

wśród przeciwników szczepienia jest więcej kobiet (37% kobiet versus 27% mężczyzn) oraz osób z grupy wiekowej 25-34 lata (41%) i z podstawowym wykształceniem (41%). Zdecydowanie najmniej jest tutaj osób z najstarszej badanej grupy wiekowej (45-65 lat) – 23% oraz osób z wykształceniem wyższym – 24%.

Jak oczyścić organizm po szczepieniu? ›

Poleca się również diety detoksykacyjne, które w rzeczywistości nie działają tak, jak obiecują ich twórcy. Kolejny pomysł to stawianie baniek w miejscu wstrzyknięcia preparatu immunizacyjnego albo przyjmowanie profilaktycznych dawek iwermektyny i hydroksychlorochiny.

Ile szczepionek na jednej wizycie? ›

Jak już wspomniano, zgodnie z aktualnym PSO na dwóch pierwszych wizytach szczepiennych przewiduje się jednoczesne podanie 4 różnych preparatów. Nie dziwi więc, że sposób rozplanowania wstrzyknięć tych szczepionek może budzić wątpliwości i dezorientację personelu pielęgniarskiego.

Czy po szczepieniu AstraZeneca można zaszczepić się Pfizer? ›

Jak zauważa Reuters, podobne wyniki dało badanie przeprowadzone w czerwcu przez Brytyjczyków. Okazało się, że szczepienie najpierw AstraZeneką, a następnie Pfizerem daje silniejszą odpowiedź immunologiczną niż podanie tych preparatów w odwrotnej kolejności.

Co to jest za szczepionka BioNTech? ›

​​​​Szczepionka mRNA o nazwie Comirnaty (BNT162b2) firm Pfizer i BioNTech. Szczepionka została dopuszczona do obrotu w całej Unii Europejskiej w procedurze warunkowego dopuszczenia do obrotu (decyzja Komisji Europejskiej z 21.12.2020). Szczepionka chroni przed objawami COVID-19 wywołanymi przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Kiedy 4 dawka szczepionki dla wszystkich? ›

Od 16 września 2022 r. drugą dawkę przypominającą przeciw COVID-19 będą mogły zaszczepić się wszystkie osoby w wieku 12+, które pierwszą dawkę przypominającą przyjęły przynajmniej trzy miesiące wcześniej.

Co daje przechorowanie COVID? ›

Czy ozdrowieńcy są chronieni przed podwariantem BA. 5? Najnowsze badania sugerują, że rodzaj wariantu, którym byłeś wcześniej zarażony, może wpływać na ryzyko ponownej infekcji. Naukowcy twierdzą, że jeśli chorowaliśmy na Omikrona, jesteśmy znacznie bardziej chronieni przed jego nowymi mutacjami.

Czy osoba która przeszła COVID powinna się szczepić? ›

Szacuje się, że dotyczą < 1% wszystkich przypadków zachorowań. Jednak ze względu na poważne zagrożenie dla zdrowia związane z COVID-19 i fakt, że możliwe jest ponowne zachorowanie na COVID-19 w okresie późniejszym, należy zalecać szczepienie przeciw COVID-19, również u ozdrowieńców.

Czy 3 dawka chroni? ›

90 proc. niższe ryzyko śmierci po trzeciej immunizacji. Badanie trwało od 6 sierpnia do 29 września 2021 r. i objęło dane 843 tys.

Czy lekarz rodzinny widzi prywatne wizyty? ›

Twój lekarz rodzinny widzi, jakie recepty Ci przepisano, nawet jeśli to nie on je wystawił, a także, jakie wystawiono Ci e-skierowania do specjalisty, na badania czy wizytę szpitalną oraz też na co zostałeś/aś zaszczepiony/a Ty lub Twoje dziecko w ramach NFZ.

Czy nadal jest Teleporada? ›

Według MZ pandemia znika, ale teleporady zostają

Uchylanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie jest planowane - dodaje.

Czy można odmówić zrobienia testu? ›

Pacjent ma prawo wyrazić zgodę albo jej odmówić na przeprowadzenie każdego badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przepisach polskiego prawa nie ma również obowiązku wykonywania zaleceń lekarza.

Czy po trzeciej dawce trzeba czekać 14 dni? ›

Nowy Unijny Certyfikat Covid, po szczepieniu przypominającym, pojawi się po 14 dniach na Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji mojeIKP i w aplikacji mObywatel. Od 1 lutego będzie ważny przez 270 dni od szczepienia przypominającego.

Czy po pierwszej dawce mam certyfikat? ›

Certyfikat powinien być wydany (w formie wydruku) w przychodni realizującej Twoje szczepienie. Certyfikat jest dostępny natychmiast po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia.

Czy 3 dawka przedluza paszport? ›

Z uwagi jednak na to, że jak dotychczas nie przyjęto regulacji dotyczących wpływu przyjęcia trzeciej dawki na długość obowiązywania paszportu, kwestia ta należy do kompetencji władz krajowych. W Polsce, w listopadzie 2021 roku Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że podanie boostera przedłuża ważność UCC o rok.

Jak się nazywa szczepionką na dur? ›

Dostępne są dwa rodzaje szczepionek przeciw durowi brzusznemu: inaktywowane zawierające całe komórki pałeczek duru brzusznego oraz polisacharydowe zawierające oczyszczony polisacharyd otoczkowy pałeczek duru brzusznego.

Co zrobić żeby nie szczepić dziecka? ›

Grzywna może być nałożona tylko w sytuacji, gdy rodzic świadomie odmawia szczepienia. Jeśli nie doszło do niego z innych względów, np. przez nieuwagę, sanepid nie wyciąga żadnych konsekwencji. Rodzice nie zgadzający się na szczepienia muszą liczyć się z karami finansowymi, zaczynającymi się od kilkuset złotych.

Na co warto zaszczepić dziecko? ›

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:
 • gruźlicy,
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • błonicy,
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,

Co się stanie gdy zaszczepi się chore dziecko? ›

Zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowcych zajmujacych się szczepieniami ochronnymi ekspozycja na chorobę zakaźną ani łagodna infekcja nie są przeciwwskazaniami do szczepień. Oznacza to, po pierwsze, że szczepienie wykonane w okresie wylęgania choroby zakaźnej nie wpływa istotnie na jej przebieg kliniczny.

Jak sprawdzić historię szczepień? ›

Historia szczepień na IKP
 1. zaloguj się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
 2. wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a następnie „Konta Twoich dzieci”
 3. wybierz właściwe konto i przejdź do zakładki „Szczepienia”.
8 Jun 2022

Co to jest dur? ›

Dur brzuszny (łac. typhus abdominalis), zwany dawniej tyfusem lub tyfusem brzusznym, jest ciężką ogólnoustrojową chorobą bakteryjną, którą wywołują Gram-ujemne pałeczki Salmonella enterica, serotyp typhi (Salmonella typhi). Na dur brzuszny chorują wyłącznie ludzie.

Co to jest za choroba polio? ›

Poliomyelitis (nagminne porażenie dziecięce lub choroba Heinego-Medina) to ostra choroba zakaźna wywoływana przez poliowirusy. Istnieją 3 typu poliowirusów, które nieznacznie różnią się zakaźnością i nasileniem objawów.

Czy po szczepieniu w wieku 18 lat można pić alkohol? ›

Zasadniczo nie ma przeciwwskazań do spożywania alkoholu przed czy po przyjęciu szczepionki. W charakterystykach produktów leczniczych dotyczących tych preparatów nie ma ostrzeżeń dotyczących picia alkoholu. Nie ma też dowodów na to, że picie alkoholu po szczepieniu jest szkodliwe.

Jak dlugo utrzymuje się szczepionka na COVID w organizmie? ›

Dla uzyskania pełnej odporności po szczepieniu wymagana jest druga dawka szczepionki. Wtedy jej skuteczność wynosi 95%. Z kolei w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pierwszej dawki Moderny zyskuje się ochronę na okres trzech miesięcy.

Jak dlugo chroni 2 dawka? ›

Wyniki są niezwykle optymistyczne: wśród osób do 60. roku życia, u których między drugą a trzecią dawką upłynęło co najmniej pięć miesięcy, zaobserwowano istotne zmniejszenie ryzyka zakażenia oraz ciężkiego przebiegu infekcji. W okresie od 0 do 12 dni ryzyko to zmalało ponad 11-krotnie.

Jak długo chroni 3 dawka? ›

Wyciekły badania przeprowadzone przez izraelski szpital Tel Hashomer, które dowodzą, że trzecia dawka szczepionki Pfizera powoduje produkcję większej ilości przeciwciał bardziej skutecznych w zapobieganiu zarażeniu koronawirusem. Wynika z nich, że trzeci zastrzyk uodparnia na 9-10 miesięcy.

Kto dostarcza szczepionki do punktów szczepień? ›

Dostawy szczepionek

Dostawy są realizowane przez hurtownie farmaceutyczne do godz. 13.00. Dostawy – co do zasady – nie są realizowane w weekendy.

Ile trzeba czekać na drugą dawkę? ›

pierwsza dawka przypominająca: co najmniej 3 miesiące od zakończenia podstawowego szczepienia u osób w wieku ≥12 lat, druga dawka przypominająca: co najmniej 3 miesiące od podania pierwszej dawki przypominającej u osób w wieku ≥12 lat (podawana jako szczepionka zaktualizowana dla wariantu Omikron).

Kto szczepi w punktach szczepień? ›

W każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.

Jak zorganizować punkt szczepień w aptece? ›

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni. Oddziały Funduszu poinformują apteki o zakwalifikowaniu do programu lub braku kwalifikacji.

Jakie są obowiązkowe szczepienia w Polsce? ›

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:
 • gruźlicy,
 • zakażeniom pneumokokowym,
 • błonicy,
 • krztuścowi,
 • polio (poliomyelitis),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,

Ile i jakie szczepionki zamówiła Polska? ›

Zamówienia na szczepionki – łącznie 85 mln dawek dla Polski do końca 2021 r. Do końca 2021 r. Polska ma zapewnione 85 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19. Początkowo zamówiliśmy 60 mln dawek szczepionki na podstawie umów z firmami: Astra Zeneca, J&J, Moderna, Pfizer/BioNTech (pierwsza umowa), CureVac.

Ile dawek w jednej fiolce Pfizer? ›

Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem. Jedna fiolka (0,45 ml) po rozcieńczeniu zawiera 6 dawek po 0,3 ml, patrz punkty 4.2 i 6.6. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).

Co z 4 dawka szczepionki? ›

Od 16 września czwartą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 mogą przyjąć już wszystkie osoby, które ukończyły 12. rok życia. Ministerstwo Zdrowia (MZ) przyznało, że zainteresowanie jest, ale mniejsze niż zakładano. Są jednak tacy, którzy nie wahali się ani przez chwilę i od razu zarejestrowali się na drugi booster.

Czy można zaszczepić się poza miejscem zamieszkania? ›

Jeśli lekarz potwierdzi potrzebę zaszczepienia w miejscu zamieszkania, przekaże taką informację do wyjazdowego punktu szczepień lub bezpośrednio pacjentowi, który następnie powinien skontaktować się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

Czy za szczepionkę na Covid się płaci? ›

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. Obecnie może się zaszczepić każda osoba, która skończyła 5 lat.

Kto może się szczepić na Covid? ›

Uprawnienia do WYKONYWANIA szczepień przeciw COVID-19

osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną lub osobę wykonują zawód ratownika medycznego, higienistki szkolne posiadające co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Kto wykonuje szczepienia w aptece? ›

Szczepienie w aptece wykonuje przeszkolony farmaceuta.

Czy można się zaszczepić bez rejestracji? ›

Każda osoba z ważnym e-skierowaniem może przyjechać do punktu szczepień powszechnych i od razu przyjąć szczepienie przeciw COVID-19. Aby znaleźć punk szczepień powszechnych w swojej okolicy, należy w sekcji „Typ punktu” wybrać „Powszechny”, a następnie województwo, powiat i gminę.

Kiedy dawka przypominająca na Covid? ›

Teraz przypominającą dawkę szczepienia mogą przyjąć wszystkie osoby powyżej 12. roku życia z zachowaniem odstępu 3 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19 oraz dzieci 5-11 lat po upływie 6 miesięcy od przyjęcia pełnej dawki szczepienia przeciw COVID-19.

Videos

1. Kurs: Organizator Turystyki PTTK '22 - Wykład 2: Organizacja wycieczek
(SKP 4)
2. 32. Samowydawcy - Magdalena Gumowska i Mariusz Łapiński
(Samowydawcy)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 11/04/2022

Views: 6116

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.